close_btn

1. 시공 현장 : 세곡동 보금자리 아파트

 

2. 평형 : 전용면적 74.74 m2  ( 약 22.5평 형)

 

3. 시공 공간 : 벽 - 욕실내부를 제외한 전체,  천정 - 욕실 내부를 제외한 전체

 

4. 시공 금액 : \14,500,000   (발코니1, 발코니2 시공면적 제외시 \13,200,000 

 

5. 공사 기간 : 6 ~ 7 일

 

6. 사용 자재 :  벽,천정,걸레받이 - 일본산 히노끼원목 루바 (옹이등급),     몰딩 - 히노끼 원목,   하지목 - 히노끼 원목

 

louver_segok612x9.jpg

louver_segok39x12.jpg

louver_segok212x9.jpg

louver_segok412x9.jpg

louver_segok512x9.jpg

louver_segok612x9.jpg